254,00 
324,00 

SAMBA baldai

SAMBA 1 jr spinta

131,00 
105,00 

Komodos – spintelės

SAMBA 3 jr spintelė

73,00 
83,00 

Komodos – spintelės

SAMBA 5 jr komoda

121,00 
31,00 
19,00 
79,00 
74,00